Blog

Blog lata

Co to jest muzeum prywatne?

Przepisy prawa określają, że muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach

Czytaj »

Kto może założyć muzeum?

Najprostsza odpowiedź brzmi: każdy. Przepisy prawa nie stawiają w tym zakresie ograniczeń, określają natomiast warunki jakie trzeba spełnić, aby utworzyć muzeum. W celu powołania muzeum należy opracować regulamin

Czytaj »