Agnieszka

Co wiemy o muzeach prywatnych w świetle dostępnych danych?

Spośród 920 muzeów rejestrowych, ponad połowa, czyli 530, to muzea niepubliczne – utworzone przez osoby fizyczne lub prawne, 2 są współprowadzone. Jedynie co trzecie z nich jest aktywne, pozostałe mają status „w organizacji”. Pojęcie „muzeum w organizacji” dotyczy nowotworzonych muzeów i zgodnie z ustawą o muzeach obejmuje okres od powołania muzeum (nadania mu regulaminu), aż do momentu otwarcia wystawy stałej. Przepisy nie określają jednak czasu, w jakim powinno to nastąpić i nie wykluczają prowadzenia działalności przez takie muzeum –  wystawienniczej (organizacja wystaw czasowych) oraz edukacyjnej.

Najwięcej aktywnych prywatnych muzeów rejestrowych jest w województwach: mazowieckim (40), 

małopolskim (21) oraz śląskim (17), 

natomiast najmniej w województwach: 

 • lubuskim (0), 
 • podlaskim (1) i 
 • opolskim (3). 

Jeśli chodzi o typy muzeów prywatnych, to najwięcej jest: 

 • historycznych (46), 
 • techniki (44) oraz 
 • militarnych (35), 
 • natomiast najmniej: 
 • przyrodniczych (1), 
 • biograficznych i skansenów (po 2). 

Mniej więcej pokrywa się to z ogólną liczbą muzeów w danym województwie – tzn. tam, gdzie jest najwięcej muzeów ogółem, tam również jest największa liczba muzeów prywatnych. 

Według danych z PKD jest 297 aktywnych podmiotów prowadzących działalność muzealną (9201Z, stan na luty 2021 r). Najwięcej działa w województwach: 

 • mazowieckim (75), 
 • pomorskim (28) oraz 
 • dolnośląskim (25), 
 • natomiast najmniej w województwach: 
 • podlaskim (2), 
 • opolskim (4) oraz 
 • świętokrzyskim (7). 

Zdecydowana większość (250) to podmioty będące własnością osób fizycznych i nieposiadające osobowości prawnej (202). Wśród osób prawnych dominują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią połowę tej grupy, liczącej 40 podmiotów. Wśród tych muzeów 83, czyli blisko co czwarte ma status „w organizacji”. 

Udostępnij na Facebooku