Agnieszka

Kto może założyć muzeum?

Najprostsza odpowiedź brzmi: każdy. Przepisy prawa nie stawiają w tym zakresie ograniczeń, określają natomiast warunki jakie trzeba spełnić, aby utworzyć muzeum. W celu powołania muzeum należy opracować regulamin jego funkcjonowania i uzgodnić go z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto organizator muzeum powinien zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnić bezpieczeństwo zbiorom oraz sprawować nadzór nad muzeum. W ramach nadzoru jest zobowiązany do kontroli wydatkowania środków finansowych, dbanie o bezpieczeństwo zbiorów oraz przestrzeganie regulaminu działania. Ma prawo do zmian w regulaminie, powoływania i odwoływani dyrektora oraz przeprowadzania kontroli działalności. Jeśli podmiot spełnia powyższe warunki i uzgodni swój regulamin organizacyjny z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaje wpisane do rejestru muzeów prowadzonego przez Ministerstwo. Można wtedy mówić o danym muzeum, że jest „rejestrowane”.

Ze względu na fakt, że określenie „muzeum” nie jest zastrzeżone, każdy może prowadzić działalność o charakterze wystawienniczym i nazwać swój podmiot muzeum. Istnieje wiele instytucji, prezentujących artefakty, kolekcje, które nie spełniają warunków określonych w ustawie o muzeach lub w ogóle nie podjęły starań o ich spełnienie, a które aktywnie prowadzą swoją działalność. Można określić je jako „nierejestrowane”. Ze względu na brak spełniania przesłanek ustawowych co do muzealnego charakteru ich działalności zwane są też paramuzeami. 

O ile te pierwsze są możliwe do zidentyfikowania ze względu na obecność w ministerialnym rejestrze, o tyle te drugie umykają zestawieniom, a co za tym idzie łatwej identyfikacji. W związku z powyższym autorka, w ramach projektu, przygotowuje zestawienie muzeów prywatnych w Polsce. Jest ono tworzone na podstawie danych zebranych w toku jego realizacji w tym w szczególności: z Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Udostępnij na Facebooku