Picture of Agnieszka

Wyniki ankiety

Pierwszym etapem projektu jest ankieta kierowana do właścicieli muzeów niepublicznych oraz osób zaangażowanych w ich działalność. Zarówno do muzeów działających zgodnie z ustawą jak i innych podmiotów prowadzących działalność muzealną (np. w formie działalności gospodarczej). Zawiera pytania dotyczące wybranych aspektów aktywności: zbiorów, promocji, edukacji, finansów.

Ankieta została przeprowadzona w miesiącach maj – sierpień 2021. Początkowo zbieranie danych miało potrwać miesiąc, jednak zostało przedłużone. Przesłanką za tym było zebranie jak największej liczby odpowiedzi, a jednocześnie uwzględnienie w tym etapie muzeów biorących udział w etapie drugim (realizowanym w terminie czerwiec – sierpień 2021), tj. tych, których właściciele i przedstawiciele zgodzili się na udzielenie wywiadu. Ankieta miała formę elektroniczną, a informacje o niej wraz z prośbą o wypełnienie została zamieszczona na stronie projektu www.zarzadzaniemuzeami.pl oraz na stronie projektu na Facebooku. Swoją prośbę o wypełnienie ankiety autorka kierowała do właścicieli muzeów także droga mailową, korzystając przy tym z ogólnodostępnych danych teleadresowych, a także za pośrednictwem komunikatora Messsenger wszędzie tam, gdzie muzea posiadały swój profil na Facebooku, a nie było innej metody kontaktu. Ponadto zwróciła się do dwóch organizacji zrzeszających muzea prywatne o pośrednictwo w dotarciu do właścicieli, tj. Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączy jako lokalnego koordynatora sieci muzeów domowych. Intencją było dotarcie do jak największej liczby muzeów – bez względu na ich ustawowy status, tj. uzgodnienie regulaminu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub nieposiadanie takowego. 

Celem ankiety było poznanie wybranych aspektów zarządzania muzeami prywatnymi w ostatnim czasie. Składała się z czterech części, z których każda poświęcona była innemu zagadnieniu oraz z krótkiej metryczki. W poszczególnych częściach znajdowały się pytania, w których ankietowani proszeni byli o wybranie jednej lub więcej z podanych odpowiedzi oraz takie, gdzie proszeni byli o udzielenie własnej odpowiedzi. W kilku pytaniach pojawiła się prośba o podanie danych z ostatnich 3 lat działalności muzeum, np. odnośnie frekwencji.
Intencją tych pytań jest poznanie wybranych aspektów działalności w dłuższej perspektywie czasowej, a także porównanie danych z czasu pandemii (rok 2020) i sprzed pandemii COVID-19 (lata 2018 i 2019). 

W ankiecie wzięło udział 35 muzeów z 12 województw. W grupie tej przeważają muzea założone w ostatnich 10 latach (po roku 2010) – jest ich 22, a wśród pozostałych 13 8 zostało założone przed rokiem 2000, najstarsze w roku 1911. 24 z tych muzeów posiada regulamin uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 11 nie posiada takiego dokumentu. 

Wśród muzeów, które odpowiedziały na ankietę najwięcej było historycznych (12) oraz militarnych (8), w dalszej kolejności techniki (5) oraz etnograficznych (4). Najmniej (po jednym) biograficznych, specjalistycznych oraz sztuki. 20 muzeów ma status „aktywne”, a 15 „w organizacji”, tzn., że zgodnie z ustawą o muzeach nie posiada wystawy stałej. Większość, bo 21 jest czynna przez cały rok, 9 sezonowo, a 5 jest nieczynna, co jest związane ze wskazaniem w poprzednim pytaniu statusu „w organizacji”. 

Blisko połowa ankietowanych (16) muzeów jest prowadzona przez osoby prywatne, 10 przez organizacje pozarządowe, a 4 w formie spółek. Najmniej wskazań dotyczyło prowadzenia działalności muzealnej w formie działalności (3) gospodarczej czy muzeów organizowanych przez uczelnie – 2.

Pełne wyniki ankiety zostaną przedstawione w raporcie podsumowującym projekt. 

Udostępnij na Facebooku